Проект BG05M2ОP001-2.015-0001
„Ученически практики – 2“
Бенефициент – Министерство на образованието и науката

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Предвидени са учебни часове в учебно тренировъчна фирма в рамките на допълнителната подготовка извън предвидената по училищния учебния план за професията и специалността и са с продължителност от 8 учебни часа за всяка УТФ. Дейността е насочена към прилагането на иновативни и практически форми на обучение, помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, да се ориентират в реализацията си след завършването на обучението си по избраната професия.

Проектът изцяло се вписва в контекста на заложените европейски и национални цели за подобряване на достъпа и повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Образователните резултати следва да бъдат съобразени основно с нуждите на регионалния и местен пазар на труда.

Проект „Ученически практики“ предоставя чудесна възможност на фирмите да използват капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на компаниите и да обменят нови и свежи идеи за развитието им. Фирмите,  които ще бъдат подбрани според критериите като наличие на съвременна МТБ, осигурени  подходящи работни места , квалифицирани работници или специалисти, които ще участват в практическото обучение ; предоставяне на учениците на технологична, техническа и друга документация на техника, апарати и съоръжения, необходими за обучението им и  условия за изпълнение на възложените задачи и подкрепяща учебна среда за надграждане на знания, умения и практически компетенции по изучаваната специалност;  участие в инициативи и дейности,  организирани от гимназията и в подготовката на ученици за национални състезания и конкурси.

Изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Организациите, предлагащи образование и обучение, трябва да предоставят съответните умения, които могат да помогнат младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на труда. Повишаването на качеството на ПОО минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда. Проектът подпомага решаването на идентифицирани предизвикателства в ПОО в съответствие с приоритетите на националните стратегически документи в областта на ПОО. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) отчита като слаба страна затруднената реализация на трудовия пазар на завършилите поради недостатъчно съответствие на придобитите умения с изискванията на реалната икономика. Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.
Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

 

Специфичните цели на проекта са насочени към

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

 

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Допустими целеви групи по проекта

Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
Наставници от организациите-работодатели;
Представители на бизнеса и науката.

https://www.facebook.com/upractiki/?ref=pages_you_manage – фейсбук страница на проект „Ученически практики 2“. Страницата е публична.

https://upraktiki.mon.bg/  – електронен портал на Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

https://www.eufunds.bg/bg –  ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

https://www.mon.bg/bg/101025 – Министерство на образованието и науката

ПОКАНА ЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ

Професионална гимназия по селско и горско стопанство,

гр. Кърджали, Област Кърджали

http://pgposgs.idwebbg.com/…/15791_proekt_bg05m2op001_2_015…

Проект „Ученически практики-2“

Ученици от ПГ по СГС се включиха в практическо обучение в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с Министерството на образованието и науката.

В проекта участват 22 ученици от 11 и 12 клас по следните специалности и професии:

* Горско и ловно стопанство/Техник лесовъд - 14 ученици с наставници от ТП ДЛС "Женда" - гр. Кърджали;

*Механизация на селското стопанство/Монтьор на селскостопанска техника - 8 ученици с 2 наставници от "Капитан Петко Войвода" АД - гр. Кърджали

Реализирана е основната цел на проекта – подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда чрез повишаване на ефективността от партньорствата между училищата и работодателите.

https://www.facebook.com/upractiki

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти