Покана

                               ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

                                                        гр.Кърджали                         Директор: тел.0361/ 62850                             e-mail: pgposgs@abv.bg

                                                       ул.”Аграрна” № 1                  Гл.счетоводител: тел.0361/63990                   web: http://pgposgs.idwebbg.com

 

                                                                             

 

ДО

Г-Н/Г-ЖА ……………………………………………….

 

П О К А Н А

 

                                 Уважаеми/-а  господин/госпожо …………………………..,

 

        От 01.08.2016 г. влезе в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование.

        На основание  чл.259 ал.1  и  във връзка с чл.265,  чл.266 ал.2 от ЗПУО и чл.7 ал.2 т. 2 от Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети Ви поканваме да присъствате на събрание за избор на представители на родителите за участие в Обществения съвет към ПГ по СГС – Кърджали.

        Срещата ще се проведе на 12.11.2016 г. (събота) от 10.00 часа в сградата на гимназията.

 

 

Кл.ръководител: ………………….                                               С уважение,

                                                                                                                           ХРИСТО ПЕТРОВ

Родител: …………………………...                                                                                                      ДИРЕКТОР

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти