Родителска среща

                              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

                                                        гр.Кърджали                         Директор: тел.0361/ 62850                             e-mail: pgposgs@abv.bg

                                                       ул.”Аграрна” № 1                  Гл.счетоводител: тел.0361/63990                   web:   http:  pgposgs-kj.org 

 

                                                                              

 

ДО

Г-Н/Г-ЖА ……………………………………………….

 

П О К А Н А

 

                                 Уважаеми/-а  господин/госпожо …………………………..,

 

       От 01.08.2016 г. влезе в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование.

        На основание  чл.259 ал.1  и  във връзка с чл.265 и чл.266 ал.2 от ЗПУО Ви поканваме да присъствате на събрание за избор на представители на родителите за участие в Обществения съвет към ПГ по СГС – Кърджали.

        Срещата ще се проведе на 28.10.2016 г. (петък) от 13.30 часа в сградата на гимназията.

 

 

Кл.ръководител: ………………….                                               С уважение,

                                                                                                                           ХРИСТО ПЕТРОВ

Родител: …………………………...                                                                                                     ДИРЕКТОР

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти