История на училището

 

              Селскостопанският техникум в Кърджали е открит със заповед на Министерството на земеделието от 01.10.1958 г.

         Училището започва да функционира на 06.10.1958 г. Създаването му съвпада с периода на масовото коопериране на селското стопанство в окръга.

          Взето е решение техникумът да се устрои в сградата на кварталното училище „Родопи” / днес ОУ „П.К.Яворов” /. Учебната година започва със 7 души педагогически персонал / включително и директора /, 4 лектори и 8 души административен и обслужващ персонал.

         Първият директор на техникума е г-н Начо Латинов - агроном, който ръководи училището до своето пенсиониране. Вложил много сили и ентусиазъм за утвърждаване името на гимназията и обогатяване на материалната й база. През 1983 г.с Указ на Държавния съвет на НРБ училището е наградено с орден „Кирил и Методий” – трета степен.

         През месец ноември 1958 г. по решение на ГНС – Кърджали на техникума е предоставена сградата на бивше военно поделение с район от 80 дка двор. Настаняването в новата учебна сграда става на 06.12.1958 г.

          Приемът на курсистите е в 2 паралелки – „Полевъдство” и „Животновъдство” – общо 70 човека.

          Съгласно Правилника за професионалните училища, одобрен от тогавашното Министерство на просветата и културата, всички курсисти ползват безплатна храна и общежитие. От държавна издръжка се лишават ученици с по 3 и повече слаби оценки  или с намалено поведение.

          Слага се началото на кръжочната дейност в техникума.

          Учебната 1958 / 1959 г. е първата учебна година за селскостопанския техникум в Кърджали.

           По-нататък през годините в училището се приемат ученици и по други специалности: „Зеленчукопроизводство”, „Овощарство”, „Земеделие”.

           През учебната 1966/ 1967 г. по решение на Министерството на народната просвета много техникуми в страната се трансформират в Средни професионално-технически училища, между които и нашия техникум, който става Средно професионално-техническо училище по селско стопанство, а по-късно отново се преименува на Техникум по селско стопанство.

           През учебната 1973 / 1974 г. в училището е разкрита нова специалност – „Тракторист-машинист”.

           През годините се осъществява прием и по-много нови специалности: „Фермер”, „Земеделски техник”, „Монтьор на селскостопанска техника”, Механизация на селското стопанство”, „Технология на тютюна и тютюневите изделия”, „Механизация на горското стопанство и дърводобива”, „Горско и ловно стопанство”.

           През 2003 г. със заповед на Министерството на образованието и науката техникумът е преименуван на Професионална гимназия по селско и горско стопанство.

           През всичките учебни години задачата на педагогическият колектив е да продължи оптимизирането на учебния процес, да подобрява състоянието на учебно-възпитателната работа и да провежда качествено обучение по специалните предмети и работата с механизирана техника.

           На 04.11.2006 г. гимназията се премества в нова сграда, намираща се в непосредствена близост до общежитието , открито през 1994 г., в което са настанени всички наши ученици от други населени места.

           Новата сграда на гимназията разполага с просторни класни стаи и кабинети с ново обзавеждане, физкултурен салон, фитнес-зала и оборудвани работилници.

            В училището има изградени 3 методически обединения по направления: хуманитарен профил, природо-математически профил и професионален.

             Настоящ директор на гимназията е г-н Христо Иванов Петров.

 

 • Проекти

 

            От две учебни години гимназията работи по  проекта „Оптимизация на училищната мрежа” – Мярка „Без свободен час”;

      

 • Специалности

 

           През учебната 2018/ 2019 г. в ПГ по СГС – Кърджали се обучават 120ученици в 5 паралелки по следните специалности: „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”, „Горско и ловно стопанство” , „Механизация на селското стопанство” и „Агроеколог“.

 

 

 

 

 • Материална база за производствена дейност

 

      През 2010 г. съвместно с „Академия БГ” – Кърджали и БЛРС бяха създадени демонстрационно опитно поле ( овощна градина ) с елитни сортове плодове ( ябълки, круши, череши, праскови, сливи и маслини ) и ферма за отглеждане на кеклици, фазани и токачки.

        И на двете места учениците провеждат своите практики.

 

 

 • Извънкласна дейност

 

 

В ПГ по СГС са създадени спортни клубове както следва:

 

 • Тенис на маса - ІІ място;
 • Баскетбол – ІІІ и ІV място отборно;
 • Футбол – ІІІ място отборно;
 • Горски многобой – І място за най – добър състезател на Исмет Илми Катранджи;
 • Турнир по стрелба с въздушна пушка – ІІ място за Ха клас.

     

 

 • Учители бивши ученици

 

        Г-н Николай Кехайов – старши учител – специалист по ДВГ и управление на автомобила;

        Г-н Петко Танев – зооинженер, в момента възпитател в общежитието на гимназията.

 

 

 •  Изявени бивши наши ученици

 

 

        Сергей Илиев Станчев – „Млад фермер за 2010 г.”

 

        Наим Сюлейманоглу – световен шампион по вдигане на тежести

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти