„Ученически практики-2“  Дейност 2.

 Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

На 28.03.2023 г. ученици от Професионална гимназия по селско и горско стопанство – град Кърджали от специалност „Трайни насаждения“ – 10 клас, проведоха заключителното заседание по  създаването и функционирането на учебно тренировъчна фирма „АГРОСТИЛ – КЖ“ ЕООД в училище, под ръководството на старши учител инж. Марин Топалов.

Учениците се включиха активно в работата на учебно тренировъчната фирма, като преминаха през всичките ѝ етапи, с което натрупаха знания и умения в решаването на практически задачи, да работят в екип, да формулират лични и работни цели, да прилагат креативни техники за вземане на решения и т.н.

За добрата си работа в УТФ „АГРОСТИЛ – КЖ“ ЕООД в края на обучението всеки участник получи удостоверение за преминатия курс по Дейност 2 от „Ученически практики-2“  по проект BG05M2ОP001-2.015-0001.

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти