Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ Дейност 2

„Ученически практики-2“

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

На 07.03.2023 г. ученици от Професионална гимназия по селско и горско стопанство – град Кърджали от специалност „Трайни насаждения“ – 10 клас, стартираха работа по създаване и функциониране на учебно тренировъчна фирма „АГРОСТИЛ – КЖ“ ЕООД в училище, под ръководството на старши учител инж. Марин Топалов.

Фирмата ще се занимава с изграждане на трайни насаждения върху земеделски земи - собствени и под аренда, лозарство, производство и търговия със селскостопански продукти, производство и преработка на стоки с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба, превозни, посреднически, складови, лизингови и рекламни сделки и всякакъв вид търговски сделки допустими от закона, а в перспектива планът е да се разрасне дейността в сферата на агробизнеса.

Целта на проекта учениците да подобрят практическите си умения в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

https://www.facebook.com/upractiki/

 

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти