Проект BG05M2ОP001-2.015-0001
„Ученически практики – 2“

Професионална гимназия по селско и горско стопанство,

гр. Кърджали, Област Кърджали

 

http://pgposgs.idwebbg.com/main_bg/15791_proekt_bg05m2op001_2_015_0001_uchenicheski_praktiki_2.html

 

Проект „Ученически практики-2“

Ученици от Професионална гимназия по селско и горско стопанство – град Кърджали, със специалност „Горско и ловно стопанство“ продължават своята практика в реална работна среда под ръководството на тримата наставници: инж. Теодора Петкова, инж. Боян Павлов и инж. Любомир Джисов. На територията на ТП ДЛС "Женда" - гр. Кърджали гимназистите усвояват знания и умения за професията „Техник – лесовъд“ – маркиране и сортиментиране на насаждения, комплектоване на насажденията за сеч, замерване на добитата дървесина. С придобитите професионални компетентности, умелото боравене с инструменти, използвани в горското стопанство, можем да се гордеем с учениците си - бъдещите стопани на гората.

https://www.facebook.com/upractiki

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Кърджали - http://www.kardjali.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Регионално управление на образованието - https://www.ruobg.com/news

Календар

Контакти